เปิดลิสต์ รวมประเภทและความหมายของป้ายจราจร

คุณรู้จักป้ายจราจรเหล่านี้ดีแล้วหรือไม่

ป้ายจราจร และป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ เป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารที่มีการใช้งานอยู่โดยทั่วไป เพราะทำให้ผู้ที่ขับขี่สัญจรใช้รถ ใช้ถนน มองเห็นแล้วสามารถรับทราบและเข้าใจในความหมายทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านข้อความยาว ๆ

ซึ่งการใช้งานนั้น นอกจากที่หน่วยงานราชการจะใช้ในการปักหรือติดตั้งป้ายเพื่อเป็นการแจ้งเตือนตามถนนหนทางต่าง ๆ เป็นหลักแล้ว สำหรับบริษัท สำนักงานของเอกชน หมู่บ้าน หรือห้างร้านต่าง ๆ ก็สามารถนำป้ายจราจรไปใช้ติดตามอาคารสถานที่ เพื่อบอกข้อมูลแก่ผู้ที่สัญจรในบริเวณนั้น ๆ ได้อีกด้วย เช่น ป้ายบอกทางให้เลี้ยวในมุมต่าง ๆ ป้ายห้ามจอด ฯลฯ และเพื่อการ ใช้งานที่ถูกต้อง ปลอดภัย มาเริ่มต้นทำความรู้จักและเข้าใจประเภทของป้ายจราจรต่าง ๆ รวมถึงแนะนำแหล่งจำหน่ายป้ายจราจรราคาตามงบประมาณในบทความนี้ได้เลย

ประเภทของป้ายจราจรชนิดต่าง ๆ

แม้ว่าในประเทศไทยจะมีป้ายจราจร และปัายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีจำนวนมากนับร้อยป้าย แต่หากจำแนกกลุ่มตามหน้าที่การใช้งาน ที่จะสื่อไปถึงผู้ขับขี่ใช้รถ ใช้ถนน ตลอดจนผู้ใช้ทางด้วย ก็สามารถจำแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้

1. ป้ายจราจร ประเภทป้ายบังคับ (Regulatory Signs)

สำหรับป้ายจราจรประเภทแรกจะเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ยานพาหนะ หรือผู้ใช้รถใช้ถนน เมื่อพบเห็นแล้วจะต้องปฏิบัติตาม หรืองดการกระทำ ตลอดจนจำกัดการกระทำบางอย่าง ตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนป้าย โดยผู้ที่ใช้ถนนจะต้องทำตามเครื่องหมายที่ปรากฎโดยเคร่งครัด เพราะหากฝ่าฝืนก็จะมีความผิด มีโทษตามกฎหมาย หรือทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

การจัดกลุ่มย่อยของป้ายจราจรแบบป้ายบังคับ หากแบ่งประเภทตามข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนป้าย จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ป้ายบังคับที่แสดงข้อความ อาจมีข้อความปรากฎบนป้ายอย่างเดียว เช่น ป้ายหยุด, ป้ายหยุดตรวจ, ป้ายให้ทาง เป็นต้น หรืออาจมี         การใช้สัญลักษณ์ร่วมกับข้อความด้วยก็ได้ เช่น ป้ายจำกัดความสูง, ป้ายจำกัดความกว้าง, ป้ายจำกัดความยาว, ซึ่งจะมีทั้งตัวเลข ตัวอักษร พร้อมด้วยสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายประกอบบนป้ายด้วย เป็นต้น

ป้ายบังคับที่แสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์ จะให้ความหมายตามรูปแบบเครื่องหมาย รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่ปรากฎบนป้าย เช่น   ป้ายห้ามจอดรถ ที่แสดงเส้นคาดทแยงบนป้าย, ป้ายห้ามหยุดรถ ที่แสดงเครื่องหมายกากบาท, หรือป้ายห้ามรถชนิดต่าง ๆ ก็จะใช้รูปภาพของรถหรือยานพาหนะที่มีแถบสีแดงคาดทับรูปภาพ เป็นต้น

นอกจากนี้ หากจัดประเภทป้ายจราจรแบบป้ายบังคับ ตามลักษณะของความหมายหรือวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ จะแบ่งเป็นประเภทย่อย ๆ ได้อีก 4 ประเภทดังต่อไปนี้

1.1. ป้ายจราจรแบบป้ายบังคับ ประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์ (Prohibitory or Restrictive Signs)
สำหรับป้ายห้ามโดยส่วนใหญจะมีพื้นป้ายเป็นสีขาว ส่วนของเส้นขอบป้ายหรือเส้นขีดเฉียงจะใช้สีแดง และส่วนของเครื่องหมายสัญลักษณ์ รวมถึงตัวเลขและตัวอักษรบนป้ายจะใช้สีดำ

ตัวอย่างป้ายบังคับประเภทห้ามหรือจำกัดสิทธิ์นี้ที่เห็นได้ทั่วไป เช่น ป้ายห้ามจอด, ป้ายห้ามแซง, ป้ายห้ามเปลี่ยนช่องเดินรถ, ป้ายห้ามกลับรถ, ป้ายห้ามรถชนิดต่าง ๆ, ป้ายห้ามใช้เสียง, ป้ายหยุดตรวจ, ป้ายจำกัดความเร็ว, ป้ายจำกัดน้ำหนัก, ป้ายจำกัดความสูง เป็นต้น ยกเว้น ป้ายห้ามจอด และป้ายห้ามหยุดรถ ที่จะมีพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน และตัดเส้นขอบป้ายและเส้นขีดกลางหรือเส้นกากบาทด้วยสีแดงนั่นเอง

1.2. ป้ายจราจรแบบป้ายบังคับ ประเภทกำหนดสิทธิ์ (Priority Regulating Signs)
สำหรับป้ายบังคับแบบกำหนดสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นการให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะทำการหยุดรถและให้รถหรือคนเดินเท้าได้ผ่านไปก่อน ตัวอย่างเช่น ป้ายหยุด, ป้ายให้ทาง, ป้ายให้รถสวนทางมาก่อน เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ป้ายจราจรประเภทกำหนดสิทธิ์จะมีพื้นป้ายสีขาว เส้นขอบป้ายสีแดง และตัวอักษรหรือสัญลักษณ์บนป้ายเป็นสีดำ ยกเว้น ป้ายหยุด ที่จะมีพื้นป้ายเป็นสีแดง ส่วนของเส้นขอบและตัวอักษรบนป้ายจะเป็นสีขาว

1.3. ป้ายจราจรแบบป้ายบังคับ ประเภทคำสั่ง (Mandatory Signs)
เป็นป้ายที่มักจะมีพื้นป้ายเป็นสีน้ำเงิน และมีเส้นกรอบแบบไม่ติดขอบป้ายเป็นสีขาว รวมถึงภาพหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนป้ายก็จะใช้สีขาวเช่นกัน ส่วนใหญ่เป็นป้ายคำสั่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตาม เช่น ป้ายให้รถเดินทางเดียว, ป้ายให้เลี้ยวซ้าย/ขวา, ป้ายให้เลี้ยวขวา, ป้ายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา, ป้ายรถเดินทางเดียวไปทางซ้าย/ขวา, ป้ายให้ชิดซ้าย/ขวา, ป้ายวงเวียน, ป้ายช่องเดินรถชนิดต่าง ๆ, ป้ายเฉพาะคนเดิน เป็นต้น

1.4. ป้ายจราจรแบบป้ายอื่น ๆ
นอกเหนือจากป้ายจราจรข้างต้นแล้ว ยังมีป้ายที่มีลักษณะแตกต่างออกไปจากป้ายอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ป้ายสุดเขตบังคับ ที่มีพื้นป้ายสีขาวและเส้นขีดกลางเป็นแนวทแยง ซึ่งใช้ในการบอกการสิ้นสุดระยะบังคับของป้ายที่ใช้ก่อนหน้านี้ เช่น มีป้ายห้ามแซงในจุดก่อนหน้า หากมีการติดป้ายสุดเขตบังคับแล้ว ก็จะแสดงว่าสิ้นสุดเขตห้ามแซงแล้ว เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. ป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน (Warning Signs)

เป็นป้ายจราจรประเภทที่ช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ทราบข้อมูลหรือสภาพเส้นทางข้างหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว หรืออาจติดตามบริเวณสัญจรของตึก อาคาร หมู่บ้าน เพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่และปฏิบัติตาม ทำให้การเดินทางปลอดภัย ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น

โดยป้ายเตือนที่เกี่ยวข้องกับการจราจรหรือการสัญจรโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นป้ายจราจรราคาถูกหรือไม่ หากผลิตตามมาตรฐานแล้ว จะใช้สีเหลืองเป็นสีของพื้นป้าย และใช้สีดำในส่วนของเส้นขอบป้าย เครื่องหมายสัญลักษณ์ ตัวเลข และตัวอักษรบนป้าย ตัวอย่างของป้ายจราจร ประเภทป้ายเตือน เช่น ป้ายเตือนสิ่งกีดขวาง, ป้ายเตือนทางโค้ง ป้ายเตือนทางแยก ทางคดเคี้ยว วงเวียน, ป้ายเตือนบริเวณที่มีผิวการจราจรแคบลง, ป้าเตือนจำนวนช่องจราจรลดลง, ป้ายเตือนบริเวณที่มีทางรถไฟตัดผ่าน, ป้ายเตือนทางลอดต่ำ, ป้ายเตือนสภาพผิวทางไม่ปกติ, ป้ายเตือนบริเวณที่มีสัญญาณไฟจราจร หรือ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการจราจร เป็นต้น

และนอกจากป้ายเตือนด้านการจราจรสำหรับการสัญจรบนท้องถนนทั่วไปแล้ว ยังมีป้ายจราจรที่เป็นป้ายเตือนในเขตก่อสร้าง (Construction Zone – Warning Signs) ซึ่งจะบอกให้ผู้สัญจรได้ทราบถึงความไม่ปกติของพื้นที่ข้างหน้า ว่ามีงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงทางกำลังดำเนินการ ซึ่งผู้สัญจรจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ผ่านไปอย่างมากที่สุด


โดยป้ายจราจรหรือป้ายเตือนเขตก่อสร้าง จะเป็นป้ายที่ใช้สีพื้นเป็นสีส้ม และมีเส้นขอบป้าย เครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบนป้ายเป็นสีดำ ตัวอย่างเช่น ป้ายเตือนคนทำงาน, ป้ายงานก่อสร้างสะพานข้างหน้า, ป้ายช่องจราจรปิดด้านซ้าย/ขวา, ป้ายจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครการก่อสร้าง, ป้ายทางเลี่ยงจุดก่อสร้าง, ป้ายลูกศรต่าง ๆ เป็นต้น

3. ป้ายจราจร ประเภทป้ายแนะนำ (Guide Signs)

เป็นป้ายจราจรที่ให้ข้อมูลที่ข้องกับการเดินทาง เช่น เส้นทาง ทิศทาง ระยะทาง ชื่อสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง โดยเบื้องต้นจะแบ่งป้ายจราจร ประเภทป้ายแนะนำออกเป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่

– ป้ายแนะนำทั่วไป (Guide Sign – Conventional Highways) เช่น ป้ายแสดงจุดกลับรถ, ป้ายแนะนำชื่อทางแยก, ป้ายแนะนำเส้นทาง, ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, ป้ายแสดงโรงพยาบาล เป็นต้น

– ป้ายแนะนำบนทางหลวงพิเศษ (Guide Sign – Freeways and Expressways) เช่น ป้ายแสดงหมายเลขทางหลวง, ป้ายเริ่มทางด่วน/ทางหลวงพิเศษ, ป้ายหมายเลขทางหลวงแผ่นดิน/ ทางหลวงพิเศษ/ ทางหลวงเอเชีย, ป้ายกิโลเมตร เป็นต้น

หากองค์กร หรือบริษัท ห้างร้านของคุณกำลังมองหาป้ายจราจรราคาตามงบประมาณ เช่น ป้ายห้ามจอด ป้ายจำกัดความเร็ว ฯลฯ หรือป้ายสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่มีคุณภาพ มีให้เลือกหลายรูปแบบ หลายขนาด ได้มาตรฐานของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

เพียงส่งข้อมูลมาให้

1. วัสดุที่ต้องการใช้ในการทำป้ายจราจรเช่น เหล็ก หรือ อลูมีเนียม หนา 1.2 หรือ 2 มิลลิเมตร

2. ประเภทของสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง เช่น Commercial grade, Engineering grade, High Intensity grade , High Intensity Prismatic grade, หรือ Diamond grade. เรามีทั้งยี่ห้อ 3M หรือ DM ให้เลือก ตามงบประมาณ

3. ขนาดป้าย แบบป้าย รวมถึงจำนวนที่ต้องการใช้

4. อุปกรณ์ติดตั้งที่ต้องการ เช่น เสาเหล็กตั้งพื้น หรือ ประกับติดป้าย

แล้วเราจะคำนวณราคาเสนอให้พิจารณาให้โดยด่วน และเรายังมีบริการรับติดตั้ง ป้ายและเสาจราจร ในสถานที่ต้องการด้วยครับ

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.otintertrade.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทุกช่องทางติดต่อของ โอที อินเตอร์เทรด นอกจากนี้เราได้รวบรวมสินค้าด้านความปลอดภัยแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ป้ายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ ชุดยูนิฟอร์ม อุปกรณ์เซฟตี้ ผลิตภัณฑ์สะท้อนแสง อุปกรณ์เพื่อสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น มาที่เดียวได้ของครบ ตอบโจทย์ทุกเรื่องป้ายและความปลอดภัยอย่างแน่นอน

เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
www.otintertrade.com
โทร : 02-197-5945 (7 คู่สาย) หรือ โทร. 086-373-1708
E-Mail: [email protected]
LINE: @otintertrade
Facebook: https://www.facebook.com/OTIntertrade/
Youtube: OT Intertrade