ข้อแตกต่างของการใช้งานแผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน

แผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน มีข้อแตกต่างในการใช้งานอย่างไร

      แผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน เป็นอุปกรณ์จราจรที่มีหน้าที่สำคัญในการช่วยควบคุมเส้นทางจราจรและเส้นทางการสัญจรบริเวณทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ซึ่งด้วยความเป็นอุปกรณ์จราจรที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานภายในบริเวณที่มีรถยนต์และผู้คนสัญจรไปมาอย่างพลุกพล่านแบบนี้ หลาย ๆ คนที่ต้องการเลือกซื้อแผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน ไปใช้งานอาจเกิดความสับสนได้ว่า แผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน มีข้อแตกต่างในการใช้งานอย่างไร ? และเราควรเลือกใช้งานแผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชนอย่างไรให้ตอบโจทย์การใช้งาน เพื่อการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ? ลองมาหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันในบทความนี้ได้เลย

 

ข้อแตกต่างของการใช้งานแผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน

1.รูปแบบการใช้งาน

แผงกั้นจราจร : แผงกั้นจราจร เป็นอุปกรณ์จราจรที่มีหน้าที่สำคัญในการช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่รถยนต์ หรือผู้ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน เนื่องจากแผงกั้นจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีสีสันที่โดดเด่นสะดุดตา ซึ่งสามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน จึงทำให้แผงกั้นจราจรได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเพื่อการกำหนดหรือแบ่งช่องทางสัญจรบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการขยายช่องทางการเดินรถในช่วงเทศกาล หรือในช่วงเวลาที่มีการจราจรหนาแน่น เป็นต้น เพื่อการช่วยควบคุมให้การจราจรบนท้องถนนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านการขับขี่คร่อมเลน หรือสวนเลนกัน จนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ แผงกั้นจราจรยังได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเพื่อช่วยในการกั้นหรือแบ่งเขตพื้นที่ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ที่กำลังซ่อมบำรุง หรือพื้นที่ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อเป็นการช่วยแจ้งเตือนให้ผู้ที่ต้องสัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้น ๆ สามารถรับรู้ถึงเส้นทาง พื้นที่ สิ่งกีดขวาง หรือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเบื้องหน้าได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ผู้ขับขี่ทุกคนเกิดความระมัดระวังเมื่อต้องทำการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถบรรทุก ผ่านในบริเวณที่มีการกั้นพื้นที่ด้วยแผงกั้นจราจรเอาไว้มากยิ่งขึ้น

 

เสาเหล็กกันชน : เสาเหล็กกันชนเป็นอุปกรณ์จราจรที่นิยมนำมาใช้งานเพื่อการกำหนด หรือกั้นขอบเขตที่ต้องการให้เข้าถึงทั้งบริเวณภายในและภายในของตัวอาคาร โดยการเสาเหล็กกันชนที่ถูกนำมาใช้ภายในตัวอาคารส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาใช้ในการช่วยกั้นและแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ในบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม หรือโกดังจัดเก็บสินค้าออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่สำหรับการเดินเท้า พื้นที่สำหรับการเดินรถ พื้นที่สำหรับจอดรถ หรือพื้นที่สำหรับวางสิ่งของหรือเครื่องจักร เป็นต้น เพื่อการช่วยสร้างจุดสังเกต และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง สินค้า และสถานที่ได้ ในขณะที่เสาเหล็กกันชนที่ถูกนำมาใช้งานภายนอกตัวอาคารส่วนใหญ่มักจะถูกนำมาใช้ติดตั้งในบริเวณอาคารจอดรถ ลานจอดรถ หรือบริเวณทางเท้าที่มีผู้คนสัญจรไปมาอย่างพลุกพล่าน เพื่อช่วยในการกำหนดและแบ่งเส้นทางสัญจรสำหรับผู้ที่เดินเท้า และผู้ที่ขับขี่รถยนต์หรือรถบรรทุกได้อย่างชัดเจน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่เดินเท้าได้มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้เสาเหล็กกันชนยังนิยมนำมาใช้งานเพื่อการกั้นแบ่งเลนสำหรับเป็นเลนจักรยาน หรือสกู๊ตเตอร์ เพื่อช่วยสร้างจุดสังเกตให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์หรือรถบรรทุกสามารถมองเห็นยานพาหนะขนาดเล็กที่สัญจรร่วมทางกันบนท้องถนน และเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่มากยิ่งขึ้น

 

 

2.พื้นที่การใช้งาน

แผงกั้นจราจร : แผงกั้นจราจรเป็นอุปกรณ์จราจรที่สามารถพบเห็นการนำใช้ในงานได้บ่อยครั้งบนเส้นทางจราจร หรือบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะ ถนนภายในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หมู่บ้านจัดสรร หรือถนนภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการนำมาใช้งานบนท้องถนนแล้ว แผงกั้นจราจรยังถูกนำมาใช้งานเพื่อการแจ้งเตือนและแบ่งเขตพื้นที่ภายเขตชุมชนเมือง อาคารบ้านเรือน ร้านค้า หรืออาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่อยู่ติดกัน รวมไปถึงเขตพื้นที่ที่กำลังมีการก่อสร้างหรือการซ่อมบำรุงพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนสัญจรผ่านไปมาในบริเวณนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

 

เสาเหล็กกันชน : เสาเหล็กกันชนเป็นอุปกรณ์จราจรที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ติดตั้งภายในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม โกดังจัดเก็บสินค้า อาคารจอดรถ หรือลานจอดรถต่าง ๆ ที่มีผู้คน รวมถึงรถยนต์ รถบรรทุกสินค้า และรถโฟล์คลิฟท์ สัญจรไปมาทั้งบริเวณภายในและภายนอกตัวอาคารอย่างพลุกพล่าน เพื่อการช่วยสร้างจุดสังเกตที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้คนที่สัญจรไปมา นอกจากนี้เสาเหล็กกันชนยังได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานเพื่อการกั้นพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ทางเท้า หรือบริเวณเลนจักรยาน ที่เป็นการกั้นพื้นที่ในแบบที่ผู้คน รถจักรยาน หรือสกู๊ตเตอร์ที่มีขนาดเล็ก ยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้

 

3. ความทนทานในการใช้งาน

แผงกั้นจราจร : โดยทั่วไปแล้ว แผงกั้นจราจรที่เราพบเห็นการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายมักจะถูกผลิตขึ้นมาจากพลาสติกคุณภาพสูงชนิด POLYETHYLENE (PE) ก่อนจะถูกนำมาเพิ่มน้ำหนักโดยการบรรจุน้ำ หรือทราย ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้แผงกั้นจราจรสามารถวางตั้งอยู่บนท้องถนนได้อย่างมั่นคง โดยไม่เกิดการล้มหรือปลิวจากแรงลมหรือแรงเฉี่ยวของรถยนต์ที่สัญจรไปมาได้ โดยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการที่รถยนต์ชนหรือกระแทกเข้ากับแผงกั้นจราจร แผงกั้นจราจรที่ถูกผลิตขึ้นมาจากพลาสติกเหล่านี้จะทำหน้าที่ในการช่วยดูดซับแรงกระแทกเอาไว้ เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรถยนต์ลง จึงทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนหรือการกระแทกของรถยนต์ แผงกั้นจราจรจึงมักจะเกิดความเสียหายจนไม่สามารถนำมาใช้งานต่อไปได้นั่นเอง

 

เสาเหล็กกันชน : สำหรับเสาเหล็กกันชนนั้นเป็นอุปกรณ์จราจรที่ถูกผลิตขึ้นมาจากเหล็กคุณภาพสูง ที่มีคุณสมบัติในการโก่งตัวเมื่อได้รับแรงกระแทกได้ดี จึงทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการชนหรือการกระแทกของรถยนต์ เสาเหล็กกันชนส่วนใหญ่จึงสามารถช่วยดูดซับแรง รวมไปถึงช่วยชะลอและยับยั้งความเร็วของรถที่พุ่งเข้ามาชน กระแทก หรือเบียดกับตัวเสาเหล็กกันชนเอาไว้ได้ เพื่อช่วยให้รถยนต์หรือรถบรรทุกที่พุ่งเข้ามาชนไม่เกิดการลื่นหรือไถลไปชนเข้ากับรถหรือวัตถุอื่น ๆ ที่กระจายตัวอยู่โดยรอบจนเกิดความเสียหายที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งหลังจากการเกิดอุบัติเหตุจากการชนหรือการกระแทกของรถยนต์ส่วนใหญ่แล้ว เสาเหล็กกันชนมักจะไม่เกิดความเสียหายมากเท่ากับแผงกั้นจราจร และสามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเสาเหล็กกันชนอันใหม่

 

หลังจากที่ได้ศึกษาถึงข้อแตกต่างของการใช้งานแผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากลูกค้าท่านไหนกำลังมองหา แผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน มาใช้งาน โอที อินเตอร์เทรด เรารับผลิต และติดตั้งแผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชน หลากหลายรูปแบบและขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการนำแผงกั้นจราจร และเสาเหล็กกันชนมาใช้งานเพื่อเป็นตัวช่วยป้องกันอุบัติเหตุอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สนใจสอบถามข้อมูลอุปกรณ์จราจร แผงกั้นจราจร กรวยจราจร เพิ่มเติมได้ที่
www.otintertrade.com
โทร : 02-197-5945 (7 คู่สาย) หรือ โทร. 086-373-1708
E-Mail: [email protected]
LINE: @otintertrade (ใส่ @ ด้านหน้าด้วยนะคะ)
Facebook: https://www.facebook.com/OTIntertrade/
Youtube: OT Intertrade