สีและเครื่องหมายความปลอดภัย

สีเพื่อความปลอดภัยความหมายตัวอย่างการใช้งานสีตัด


หยุด(1)
-เครื่องหมายหยุด
-เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน
-เครื่องหมายห้าม
สีขาว


บังคับให้ต้องปฏิบัติ-บังคับให้ต้องมีเครื่องป้องกัน
ส่วนบุคคล
-เครื่องหมายบังคับ
สีขาว
แสดงสภาวะ
ปลอดภัย
-ทางหนีไฟ
-ทางออกฉุกเฉิน
-ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน
-หน่วยงานปฐมพยาบาล
-หน่วยกู้กัย
-เครื่องหมายสารนิเทศเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย
สีขาว
ระวังมีอันตราย-ชี้บ่งว่าอันตราย(เช่น ไฟ,วัตถุระเบิด,กัมมัตภาพรังสี,
วัตถุมีพิษและอื่นๆ )
– ชี้บ่งถึงเขตอันตราย,ทางผ่าน
ที่มีอันตราย ,เครื่องกีดขวาง(2)
สีดำ

หมายเหตุ:
(1) สีแดงยังใช้สำหรับอุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย อุปกรณ์ดับเพลิงและตำแหน่งที่ตั้งอีกด้วย
(2) อาจใช้สีแดงส้มวาวแสงแทนสีเหลืองได้ แต่ไม่ให้ใช้แทนสีเหลืองกับเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ตัวอย่างการใช้สีเพิ่อความปลอดภัยและสีตัด

หมายเหตุ: พื้นที่ของเสีเหลืองต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย