ลักษณะความรุนแรงของสารเคมี

มาตฐาน NFPA

จุดวาบไฟ
4-ต่ำกว่า 22องศาเซลเซียส
3-ต่ำกว่า 38องศาเซลเซียส
2-ต่ำกว่า 93องศาเซลเซียส
1-สูงกว่า 93องศาเซลเซียส
0-ไม่ติดไฟ
ความไวไฟ
4-อันตรายถึงตาย
3-อันตรายสูง
2-อันตราย
1-อันตรายน้อย
0-ปลอดภัย
สุขภาพ
ข้อมูลพิเศษ
OXY-ออกซิไดซ์
ACID-กรด
COR-กัดกร่อน
ALK-ด่าง
 -ห้ามผสมน้ำ

ความไว
ในปฏิกิริยา
4-ระเบิดได้
3-ความร้อน
และการกระแทก
อาจเกิดระเบิด
2-ปฏิกิริยาเคมี
รุนแรง
1-ไม่เสถียรถ้าโดน
ความร้อน
0- เสถียร