รูปแบบเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

รูปแบบเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยและสีที่ใช้แบ่งเป็น 4 ประเภทตามจุดประสงค์ของการแสดงเครื่องหมาย

  • ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย โดยไม่ทับแทบขวางของเครื่องหมายห้าม
  • ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสำหรับสื่อความหมายที่ต้องการให้ใช้

เครื่องหมายทั่วไป สำหรับเครื่องหมายทั่วไปของแต่ละประเภทร่วมกับเครื่องหมายเสริม

ประเภทรูปแบบสีที่ใช้หมายเหตุ
เครื่องหมายห้ามสีพื้น : สีขาว
สีของแถบตามขอบวงกลม
และแถบขวาง : สีแดง
สัญลักษณ์ภาพ : สีดำ
-พื้นที่ของสีแดงต้อง
มีอย่างน้อยร้อยละ35
ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย
เครื่องหมายบังคับสีพื้น : สีฟ้า
สีสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
-พื้นที่ของสีฟ้าต้อง
มีอย่างน้อยร้อยละ50
ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย
เครื่องหมาย
สารนิเทศเกี่ยวกับ
สภาวะปลอดภัย
สีพื้น : สีเขียว
สีสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว
-พื้นที่ของสีเขียวต้อง
มีอย่างน้อยร้อยละ50
ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย
เครื่องหมายเตือนสีพื้น : สีเหลือง
สีของแถบตามขอบ : สีดำ
สีสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ
-พื้นที่ของสีเหลืองต้อง
มีอย่างน้อยร้อยละ50
ของพื้นที่ทั้งหมดของ
เครื่องหมาย