ขนาดและเครื่องหมายความปลอดภัย

ขนาดของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย และตัวอักษรที่ใช้ในเครื่องหมายเสริมกำหนดไว้เป็นแนวทาง ดังตารางข้างล่างนี้

ความสูงพิกัดของ
แผ่นเครื่องหมาย
(a)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
หรือความสูงของ
เครื่องหมาย(b)
ความสูงของตัวอักษร
ในเครื่องหมายเสริม
75605.0
100806.6
15012010.0
22518015.0
30024020.0
60048040.0
75060050.0
90072060.0
120096080.0