โครงการอบรมความปลอดภัย

โครงการ อบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ให้แก่ พนักงานของบริษัท   

สรุปผลการอบรมความปลอดภัย อาชัวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

เป้าหมายของการอบรม : ผลคะแนนทั้งหมดต้องได้ร้อยละ 80 

วัน/เดือน/ปีผู้เข้ารับการอบรม(คน)คะแนนสูงสุด(คนะแนน) คะแนนต่ำสุด(คะแนน)คะแนนเฉลี่ย(คะแนน)คิดเป็นร้อยละ(%)
 25 ส.ค. 59 9 10 485.55 
 26 ส.ค. 59 11 107.5 89 
 27 ส.ค. 59 19 109.36 93.68 
 29 ส.ค. 59 12 108.33 83.33 
 30 ส.ค. 59 19 107.21 72.1 
 31 ส.ค. 59 13 107.46 74.61 
 รวม83 6030 48.86 498.27 
พนักงานทั้งหมด 89 คน  รวมเป็นร้อยละ83.045

 หมายเหตุ   พนักงานในไลน์ผลิตไม่เข้า 2 คน (ขาดอบรม)

     ผลการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ร.บ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 เป็น 83.045% ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในการอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และมีความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยฯ ค่อนข้างมาก

    ดังนั้นจึงแน่ใจได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมส่วนมาก จะปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

 เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2559

โดย 1. น.ส. สุขสุณัณ ชูแสง  : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จปว)

       2. น.ส. นิภาพร เชิดชู     : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Comment

     1. ได้รับความรู้ถึงวิธีป้องกันอันตรายในการทำงาน

     2. ได้รับความรู้ในกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานและเรื่องสวัสดิการต่างๆ